*

لطف خدا شامل حالت باشد، دعوت باشی و مُحرِم شوی، درون سینهء تنگت هر لحظه رَمی جمرات است.