*

مثل بُغضی دردناک، که نه میتوانی قورتش بدهی و نه میتوانی فریادش بزنی! خیال میکنی هر لحظه خواهی مُرد ولی نمیمیری.