*

آقا معلم: ما هر روز! خودمونو توی آینه میبینیم، نه اصل خودمونو! 
شنبه, ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۱:۵۰