*

بُقچۀ افکارم را باز میکُنم
الهی که ختم بخیر شوی! 
همه چیز به تو ختم میشود

یکشنبه, ۲۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۰:۰۴