*

حافظ: 
دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت! 
دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور!_