*

اگر چه نیستی کنارِ من
اما خودت که میفهمی_
خیالِت پرسه میزنه، 
مُدام تووو سَرِ من!

۱۶