*

دختر باشی، بعدتر از آن پرحرف، و بعدتر از آن خُلوضع؛ آسمان ریسمان بافتنیهایت که برایش تمام شد تازه یادت میاُفتد چقدر خنگ ترینی_ احساسِ یه همچین خِنگترینی رو دارم که لبۀ مدّ دریا ایستاده و حواسِش نیست کفش ده سانتی پاشه! 
۱۶:۳۹