*

وَرِ عاقلِ درونم میگه: خجالت بکش إی کِرمووووو! حتمن باید استرسِ لحظۀ آخر باشه تا بچسبی به سمینارت؟ اون وَرِ مرموز و منفیم میگه: اوووووووووو وَه! دلت خوشه ها! یخورده دیگه بخواب هنوووو وقت هَس! میبینین! نکبت وَرِ منفیم چقد قویه؟ زور بالا سرش نیست قُلدُری میکنه!! نَکهِ منم بچۀ حرف گوش کُنی اَم، بجای خوابیدن، غَش میکنم!
دوشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۲۴