*

میخوام بعضی وقتا، بجای اینکه هَمَش غمنامه بنویسم و هی دل شما رو ریش کنمو به دردش بیارم و یا به فکر فرو ببرمتون! گهگاهی هم یه کار مثبت و جمعی راه بندازم! مثلن همّۀ کتابایی که میخونم رو اینجا معرفی کنم 😥!