*

توی دلم هی بخودم بگم: ایکاش همه چی اونطوری میشد که من دوست دارم بشه! هِع_ سرمو بگیرم بین جفت دستام و قبول کنم، نمیشه اونطوری که من دلم میخواد بشه!! همیشه یک چیزایی برای لنگیدن وجود دارن! یکچیزایی خارج از محدودۀ درک قشر خاکستری مغز!