*

کافیست دلت بگیرد، بشکند، از غُصه منفجر بشود! تا یادت بیاید، تا به ذهن نُقلی و آلوده ات خطور کند، ارباب مهربانی داری که هر زمان، حتی وقتی دلتنگتر و دلشکسته تر و غریب تر وجب به وجب دنیا را گز میکنی، تو را خریدار و پذیرا است!
پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۲۲:۲۳