*

چه کاری بهتر از نوشتن! برای آدمی که دلتنگ است! برای آدمی که دیگر نمیتواند بُغض هایش را دُرُسته قورت بدهد و لبخند زنان، رقص کنان روی هر صدهزار ناخنِ خشکو خشن دنیا را با لاک قرمز بپوشاند و استهزاءَش کند! برای آدمی که چشمهایش زار میزنند و خبر میدهند از مرگ تدریجی احساسات انسانی درونی اش!