*

وقتی فکرها حمله را آغازیدند! بنشسته گوشه ای و فتادم اندر انزوای خویش! یا به قول متین شریفی که تغزل فرمود این بیت را: دیگر چه باید بگذرد از مرزهای فکری ام!؟ وقتی دچار حالتی مثل کُمای فکری ام!!_ حتمن که نباید در دریا و اُقیانوس اُفتاد و بین خروشان یا آرامِ آبیِ آنها دستوپا زد و مُرد!! گاهی افکار مثل موجی بزرگ، ناباورانه میآیند و تمام حجم درون ذهنت را  از هم میپاشند...