*

وقتی جایی هستید که احتمالن کمی خلوت و دور از نظارت پلیس مانده، چهار چشمی مراقب اطرافتون باشید و حواستونو جمع کنید و اگر دیدید یک نفر بطرز مشکوکی دوروبرتان میچرخد، یعنی منتظر فرصت مناسبی هست تا ازتان باج بگیرد و دزدی کند حتی اگر کار به خنجر پنهان توی مشتش بکشد، حتی اگر یک معتاد مفنگی و آشغال باشد! یعنی او اینجاست که هر چه را که میخواهد غارت کند، حتی روح و جانت را و بعد با رفیق کثیف تر از خودش که با موتور سر خیابان منتظر اوست، بزند بچاک و گورش را گم کند!!! خدا هرگز نبخشدشان!!! خدا هرگز نبخشدشان که زندگی را زهرمار آدم میکنند و امنیت را از آدم میدزدند!!
هُشدار (1)