*

اگر در بُغرنجترین حالها گیر اُفتاده باشی و نتوانی جامۀ کثیف افکار آلوده را از خودت جدا کنی! و اگرتر حتی ثانیه ای نمیتوانید تحملشان کنید یعنی اینکه در نقاهت به سر میبرید و در شرف بهبودی هستید!