*

چقد سخت تر!؟ از اینکه نتونی دقیقن همونی باشی که ته قلبت احساس مینکی باید باشیش!؟