*

اعوذبالله من شرّ هجوم افکار دهشت انگیزِ تکراری! انگار جنی شدم، دلم میخواد ازین حالت شبه ناکی که توش گیر افتادم یکجوری نجات پیدا کنم، یا لااقل مثلن یک نشانه ای چیزی که بفهمم دارم غلط زیادی میبافم توی نیمچه مغز کپک زده ام!