*

انگار مَرَضی شدم! حس زنی رو دارم که لبۀ بلندترین پرتگاه شهر ایستاده! و بد جور حالش گرفته ست!