*

جاناتان کالر در کتاب (در جستجوی نشانه ها) ی خود مینویسد: "نظریه خواندن، نظریه ای معطوف به خواننده است. یعنی اثر ادبی به خودی خود واجد معنای ویژه ای نیست و این خواننده است که بر اساس نوع خوانش خود به متن معنا میدهد؛ خوانشی که سرچشمه در بینش و هویت فرهنگی او دارد."