*

چه اشکالی!؟ آدمی جایزالخطاست، اما نه جایز به ارتکاب هر خطایی!!