*

همیشه خودم را نهیبش میزنم که هر چیزی را نخواهد! اما مگر میشود کربلا را نخواست و مُرد!؟