*

زن ها را میشود به دو دستۀ نامساوی تقسیم کرد:
دسته اولی که نمیتوانند هیچ مدل ناراحتی را تحمل کنند و زود بند دلشان میوفتد توی آب و تمام دنیا را میریزند بهم از آه و بغض و ناله های بی امانشان! اینها همان زنهایی هستند که توی زندگیشان معمولن بعد از مواجه شدن با کوچکترین مشکلی و یا حس بد و ناراحتی ای، کسی را داشته اند تا آنها را آرام و تقویت کند و قربان صدقه شان برود و نازشان را بکشد!! و اما دسته دومی هایی هم هستند که برخلاف دسته اولی ها، از تمام دنیا یاد گرفته اند وقتی دچار بحرانی به اسم ناراحتی شدند، آنرا مثل بُغضی دردناک قورتش بدهند و وانمود کنند ابدن اتفاقی نیوفتاده و اینها همان زنهایی هستند که کسی جز خدای احد و واحد را ندارند که صدای آه و ناله ها و درد دلشان را بشنود!!