*

تمام دلخوشی زمینی و آسمانی! چه کسی میتواند باشد جز تو یا ربّ_ حتی اگر گمانی خطور کند که بپندارم هیچ در بساط ندارم؟ که تو را داشتن، نهایت داشتنهاست؛