*

_

یکوقتی دیگر چشم باز نمیکنی، که ببینی هلاک شده ای از فرط دلتنگی!