*

انگار باید باطری ام قرمز که نه، خالی و خاموش بشود تا خواب بیاید کولم بزند و با خودش ببرد! دلم خواست یکنفر از همان عصبانیهای اتاق فرمان میامد و دعوایم میکرد تا مجبور بشوم خودم بروم خواب را بیاورمش! حتمن برق اتاق فرمان رفته که من ماندم حیران بین خوابوبیداری! خدایا مددی_