*

اگر تمام دنیا را داشته باشی، اما خواهر را نه!!!
بدان و آگاه باش که کل عمرت بر باد است و تا کنون نیز با لطایف الحیل زنده مانده ای!