*

سهم جنوب از پائیز همه اش گردوخاک است انگار و خش خش سینه های پر از غبار!!