*

نمیشناسم کسی را که تا به حال توی دو راهی گیر نکرده باشد! یعنی اصلن یک همچنین آدمی وجود ندارد! البته اینکه آدمی وجود داشته باشد که خودش را کلن از همه چیز راحت کرده و به خودش زحمت فکر کردن به مسائل پیش رویش را هم نمیدهد موضوعش با حرف من خیلی فرق میکند! حداقل هر انسان سالم روی زمین بیشتر از تعداد موهای سرش این حالت شبیه به سردرگمی را تجربه کرده!