*

خدا نصیب گرگ بیابان هم نکند، شکی که ندانی سرماخورده ای یا باز آلرژی ملعون آمده سُراغت و میخواهد جان گلو و نفسهایت را بگیرد!؟ این موقع است که یک ندای درونی زنانه توی مغزت شروع میکند به امر  و نهی کردن!! مثلن میگوید: اینو بخور، اونو نخور! و در اینجور مواقع مجبوری قید هر گونه خوشی خوشمزه را بزنی که شاید پیشگیری کرده باشی از مرضی که میدانی اگر بیاید حداقل دو هفته از عمرت را با سرفه های کثافتش هدر میدهد! و حتی همان ندا موقع ناخنک زدن به زردهای زمینی در حال طلایی شدن بین امواج روغن داغ، نمیگذارد لذت زندگی ات را ببری و دنیا را زهرمارت میکند!