*

یه آیینه جیبی گرفته باشم جلوم، بعد خودمو از توش ببینم! ببینم که دیروز چه شکلی بودم! از همه نظر! از قیافه م، رفتارم و حرکاتم و حتی حرفای.. ام! اینکه کنارش چطوری نشون میدادم و چقدر شبیه ش بودم!