*

دخترها عاشق نمیشوند، بجایش توی توهم فرو میروند! از همان ثانیه اولی که یکنفر وارد محدودۀ زندگیشان میشود، شروع میکنند به خیالبافی، به توهم زدن! به اینکه چطور خودشان را لوس کنند، خوب نشان بدهند، و تمام خستگی سالهای تنهاییشان را جبران کنند، به هر طریق و هر شکلی، با هر رنگ و لباسی، با هر لحن و آوازی، دلشان میخواهد بی عیب و نقص ترین مخلوق محبوب باشند! و تمام عشق و انرژیشان را به هر راه و روشی نشان بدهند و اینگونه خودشان را تقویت کنند! و میشود گاهی آنقدر در توهم فرو بروند که با هر پیام و یا تماس و یا حتی یک کلمۀ معمولی، بمیرند از خوشی توی دلشان! ولی با این حال در ظاهر انگار نفوذناپذیر ترین موجود زمینی اند. مثل ماه، که اولین کسی که درشان پا گذاشت میتواند لذت بی وزنی را با او تجربه کند.