*

هر چند به افکار فروغ چندان اعتقادی ندارم اما این بیتش حس و حال عجیبی بهم میده! انگار پائیز منم و همۀ درختای دنیا چینهای دامنم:
_وه چه زیبا بود اگر پائیز بودم!
وحشی و پر شور و رنگ آمیز_
#فروغ فرخزاد