*

صد مرتبه دیگر هم اگر پخشش کنند از تلوزیون، سریال مختارنامه را، باز هم می نشود تکراری، هرگز!