*

اگر اینی که الآن نبودم! پس چطور میتوانستم باشم!؟ یعنی منظورم این هست که.. هیچی ولش کنید! سرتان را به درد نیاورم. انگار تمام غمهای دنیا را یکجا توی بقچه ای قرمز با خالخالی های سفید پیچیده اند و با همان حجم محتوای داخلش، گذاشته اندش روی دوشم. چه خوب گفتی جناب حافظ، بهشت گوارای روحت:
سینۀ تنگ من و بار غم او هیهات! مرد این بار گران نیست دل مسیکنم_