*

خوشبحالت شهید جان! تو که آخرش خریدارت خدا شد و رفتی؛ و کشوری روضه خوان تن بی سرت ماند. خوشبحالت شهید جان، آزاد شدی و بی تردید روحت شادمان، و رهیدی از همۀ دستوپاگیری این مُرداب آلوده به خون بی گناهان؛ خوشبحالت ای شهید خدا، ای قهرمان!