*

شاید یخورده احمقانه بنظر برسه! ولی وقتی دنبال یکچیزی بگردی که خودت هم ندونی اون چیه! به این معنا نیست که آلزایمر داری، یعنی عاشق شدی و کارت تمومه!    ۱۰:۵۳