*

دلم میخواد تمام افکار مارموزمو بریزم توی گونی، بعد کشون کشون ببرمشون بالای پرتگاه یه آتشفشان فعال، تولوپی بندازموشون توی چالهء پُر از مُذابای گداخته و داغ! تا کلن از صفحهء روزگار نیست و نابود بشن! بس که منو می آزارن! 
شنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۰۴