*

بدون اینکه بخوام چیزی بهش بگم، دوست داشتم خودش میفهمید! انگار کلن یکی از خصلتهای زنانه همین هست که دلت میخواهد طرف مقابلت غیب دان میبود و خودش، هیچی نگفته، میفهمید ته دلت چه میگذرد!  ۲۳:۲۳