*

شاید یک موجود غیرزمینی! بدون بال و پر! در پوستین انسانی! که هر وقت دلش خواست همه کاری انجام میدهد! بخوام ازش بنویسم طومار بلندبالایی میشه :)! منظورم دختر هست! دلم خواست، یکی ازین موجودات دلفریبنده و بازیگوش، که صرفن فقط مال خودم و پدرش باشد، میداشتم! اما حیف، پدری نیست که بخواهد دخترش هم باشد! "مثلن هی بغلش کنم، بوسش کنم، و هی خودش را برام لوس کنه، که هی منم بمیرم براش! گیس فرفری نداشته مو میگم!" وا عجبا که این چرندیات مثل مور و ملخ همه جا هستند، مخصوصن امروز، در نیمچهء مرکزی مغز بنده! _آهای دخترا! روزمون مبارک_
سه شنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۵۶