*

چنگ میزنم، بر دامان مهربانیتان بانو معصومه(س)، ای کریمهء اهل بیت! که نگاهی اندازید بر این گدای روسیاه! دستان خالی ام را! قلب سنگ شده از گناهم را! و این کولهء سنگین از هم و غم های بشری را! آورده امش. ای راه چاره برای گریز از دنیای دون! ای دختر مهربان حضرت هفتم! اشکهایم، و این بُغض سرکشم را! و خودم را و این عشق فوران زده را! التماسن دریابید!  _ولادت بانوی مهربانی، کریمهء اهل بیت، حضرت معصومه(س) مبارک بادا :)_ (١ ذوالقعده ١٤٣٨)