*

گوشهء قلبم انگار یکنفر نشسته داره باهام حرف میزنه! درد دل میکنه! و من جز سکوت و لالمونی چیزی ندارم بهش بگم! نمیدونم چه اتفاقی در انتظارمه! همیشه یکنفر مثل مادر توی زندگی لازمه که تو را بفهمه، از طرز نگاهت، حرف زدنت، خوردن و خوابیدنت بفهمه به چه درد مهلکی گرفتاری!  ۰۲:۰۳