*

صدای پای دریا_
امشب را دوست دارم، مثل هر شب دیگه ای! کلن شبها شکل قشنگتری دارن، انگار صرفن خلق شدن برای قشنگ بودن و دلبری کردن. دلم خواست، همین الان میدویدم سمت دریا! یه گوشه از ساحل مینشستم و توی همون تاریکی زل میزدم به صدای عشقورزی جزر و مد!   ۲۱:۳۶