*

شبهای جمعه، آدم را به خود مبتلا میکنند.
الهی و ربی من لی غیرک؟ اسئله کشف ضری و نظری فی امری؟!