*

نی نی هم این دوروبرا نیست که هر وقت دلمان گرفت برویم کنارش بغلش کنیم، و برایش از قصه هایمان بگوییم! از همان قصه هایی که نمیشود هیچ جا گفتشان! از همانهایی که استثناعن فقط منفی نی نی اند.  ۱۰:۰۶