*

باشد که پلنگ خفته باشد_
مثلن دو نفر، یک زن و یک مرد! زنی که از قوانین زندگی فقط دلبری بلد است و مستانگی را! و مردی که فقط دلدادگی بلد است و دیوانگی را! و یک جهان مافوق بشری که این دو را از طرفی دیگر به هم متصل میکند، از طریقی نامرئی که فقط خودشان آنرا میبینند و لمس میکنند. و چه تلخ، اگر روزی این دو جایشان باهم عوض شود، و یا جهان ماورائی شان از هم سوا! آنوقت است که باید فاتحهء عشق را بلند بلند خواند.   ۰۹:۵۵