*

وقتی نتوانی مرگت را با کسی در میانش بگذاری! اگر تب نکنی و نمیری، حتمن بغض میکنی و ریز ریز میشوی. و هر چقدر هم ترفند بزنی که حال درونی ات را پنهانش کنی، باز نمود میکند و ضایع میشوی، همانطور که استاد سخن، سعدی گفته: رنگ رخسار خبر می دهد از حال نهانم_   ۰۹:۳۲